Từ ngày 05/02/2020, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Quản lý thị trường

https://dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/tu-ngay-05-02-2020-thuong-nhan-kinh-doanh-ruou-co-%C4%91o-con-duoi-5-5-%C4%91o-phai-%C4%91ang-ky-voi-phong-kinh-te-hoac-phong-kinh-te-va-ha-tang-cap-huyen-18818-3.html

Nghị định số 17 ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định số 17 ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Theo đó, Nghị định số 17đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105 ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, các quy định sửa đổi, bổ sung về kinh doanh rượu này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo Nghị định số 17, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định này. Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy, còn trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ thì thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu thực hiện công bố sản phẩm rượu, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Thủ tục công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan.

Đáng chú ý, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

Ngoài sửa đổi các quy định về kinh doanh rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tại Chương II của Nghị định số 105, còn bổ sung thêm Chương IIa về kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ vào sau Chương II. Theo đó, điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất theo mẫu quy định, trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

Đối với trường hợp nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ thì phải đáp ứng các điều kiện sau: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế; đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo mẫu quy định. Trường hợp bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ thì phải đáp ứng các điều kiện gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo mẫu quy định. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

Nghị định số 17 cũng quy định thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ có các quyền và nghĩa vụ sau: Được nhập khẩu, mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp; đảm bảo thời hạn sử dụng của sản phẩm rượu theo công bố của cơ sở sản xuất; thực hiện trách nhiệm theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định khác của pháp luật và không phải thực hiện dán tem rượu theo quy định tại Nghị định số 105 về kinh doanh rượu. Ngoài ra, đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, trước ngày 20/01 hằng năm, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định.

Nghị định số 17 cũng bãi bỏ một số điều khoản của Nghị định số 105 bao gồm: Khoản 1 Điều 3; Điều 7; khoản 2, 3 và 6 Điều 11; khoản 2, 3 và 6 Điều 12; khoản 4 và 5 Điều 13; khoản 4 Điều 14; khoản 3, 4 và 7 Điều 21; khoản 3, 4 và 7 Điều 22; khoản 5 và 6 Điều 23; Điều 24./.

Chính phủ mới bãi bỏ một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh doanh rượu:http://sct.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin?/chinh-phu-moi-bai-bo-mot-so-quy-inh-lien-quan-en-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-linh-vuc-kinh-doanh-ruou/20305465

Ngày 05/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.  Chương VII của Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

1. Bãi bỏ thủ tục thủ tục đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

Nếu như trước đây, tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu nói chung không phân biệt rượu có độ cồn bao nhiêu đều phải xin cấp giấy phép kinh doanh rượu thì từ ngày 05/2/2020, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP, thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ không cần phải xin cấp loại giấy phép này nữa mà chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

Đây là điểm mới nổi bật Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 05/2/2020, các thương nhân mới ra kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ và thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ không phải thực hiện thủ tục xin cấp phép như trước đây, tiết kiệm được thời gian và chi phí để đầu tư kinh doanh.

2. Bãi bỏ một số quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh rượu (theo Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

– Đối với hoạt động phân phối rượu, bãi bỏ quy định về điều kiện:

+ Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên.

+ Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

+ Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

– Đối với hoạt động bán buôn rượu, bãi bỏ quy định về điều kiện:

+ Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50m2 trở lên.

+ Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

+ Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

– Đối với hoạt động bán lẻ rượu, bãi bỏ quy định về điều kiện:

+ Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

+ Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

– Đối với hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ, bãi bỏ quy định về điều kiện: bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Bãi bỏ một số thành phần hồ sơ đối với các thủ tục cấp phép kinh doanh rượu (theo Khoản 7, 8, 9 , Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

        – Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu, bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau:

+ Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

+ Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

+ Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

        – Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu, bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau:

+ Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

+ Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

+ Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

        – Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu, bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau:

+ Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

+ Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.

 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/3/2020, các quy định liên quan về kinh doanh rượu có hiệu lực từ 05/02/2020.

 

0886055166
0886055166